พวงหรีดลงบัญชี

  พวงหรีดลงบัญชีอย่างไร  พวงหรีดลงบัญชี

พวงหรีดลงบัญชี รายจ่ายเกี่ยวกับพวงหรีด เป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการไม่สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ แต่รายจ่ายเกี่ยวกับกระเช้าของขวัญปีใหม่ สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายเพื่อการรับรองของกิจการได้ กรณีปฏิบัติ หลายกิจการจะบันทึกรายจ่ายพวงหรีดเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ทำให้สามารถหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีของกิจการได้กรณีที่บริษัท ซื้อดอกไม้เพื่อมอบให้พนักงาน เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง, เพื่อเยี่ยมพนักงาน หรือซื้อพวงหรีดแสดงความเสียใจในงานศพ ฯลฯ ถือว่าเป็นการจ่ายโดยเสน่หาของ
ผู้มีอำนาจจ่ายเงินของบริษัท ยิ่งกว่าประโยชน์ทางการค้าของบริษัทโดยตรง จึงมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อ
กิจการของบริษัทโดยเฉพาะเป็นรายจ่ายต้องห้าม

พวงหรีดลงบัญชีอย่างไร

ค่าพวงหรีดลงบัญชีอย่างไรพวงหรีดลงบัญชีอย่างไร

 

 

@Aorest